Skip to main content

(obowiązujący od dnia 21 KWIETNIA 2023r.)

 

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu TEHO Sport, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług klubu TEHO Sport na podstawie Karnetu, Wejścia jednorazowego oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

1. Słowniczek:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – klub TEHO Sport.
 2. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubu TEHO Sport oraz wykupiła karnet.
 3. Karta/Karta klubowa – karta wydawana od dnia 1 września 2021r. wyłącznie Klientom, którzy przy lub po zakupie Karnetu z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora (który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu). W oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klubu
 4. Identyfikator – umożliwiający wejście do Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny klubu TEHO Sport Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 6. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 7. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji określonej w odrębnym regulaminie. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia Wejścia jednorazowego. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do założenia Konta w Portalu dla Klienta.
 8. Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubu TEHO Sport, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 9. Karnet – Karnet OPEN, Karnet OPEN ON-LINE,  Karnet 5 WEJŚĆ, Karnet Uczeń/Student, Wejście jednorazowe
  1. Karnet OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni. Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez klub TEHO Sport.
  2. Karnet OPEN ON-LINE – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni. Karnet OPEN ON-LINE może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez klub TEHO Sport wyłącznie za pośrednictwem Panelu Klienta.
  3. Karnet 5 WEJŚĆ – abonament 5 wejść do Klubu uprawniający do korzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni. Karnet 5 WEJŚCIA może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez klub TEHO Sport.
  4. Karnet Uczeń/Student – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wyznaczonych stref lub innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu przez okres 28 dni. Karnet Uczeń/Student przeznaczony jest dla uczniów oraz studentów do ukończenia 24 roku życia. Zakup karnetu Uczeń/Student wymaga posiadania i okazania dokumentu potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja szkolna lub studencka).
  5. Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie jednego Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu.
 10. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu OPEN ON-LINE na okres 28 dni lub ich wielokrotność w wysokości 30,00 zł brutto.
 11. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubu TEHO Sport w formie Karnetu OPEN oraz  karnetu OPEN ON-LINE maksymalnie jednorazowo na okres 28 dni .
 12. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu –  Manager Klubu.
 13. Właściciel – spółka CUBEE Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebownisku, Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506865, NIP: 5170364092, REGON: 181031537.
 14. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 15. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się osób.
 16. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: tehosport.pl.
 17. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, kar umownych, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.
 18. Ścieżka alternatywna – uzyskanie prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub z pominięciem przekazania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych przez Klienta. Skorzystanie z usług oferowanych przez Klub na warunkach Ścieżki alternatywnej możliwe jest wyłącznie podczas obecności personelu Klubu oraz po uprzedniej, każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta przez personel Klubu, bez konieczności posiadania Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu.
 19. Dokument tożsamości – ważny dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Klienta, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy) szkołę (legitymacja szkolna, legitymacja studencka). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez dokument tożsamości rozumie się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Klienta zawierające dane osobowe tego Klienta wyświetlone za pomocą aplikacji mObywatel.

2. Zakres usług

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej tehosport.pl.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w placówce Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
 6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności. Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
 8. Wchodzenie do Klubu (w tym również do części Klubu znajdującej się przed bramką wejściową) przez osoby poniżej 16 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 16 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 9. W Klubie mogą być prowadzone wyznaczone przez Właściciela określone strefy, stanowiące integralną część Klubu, które dostępne są wyłącznie dla Klientów posiadających aktywny Karnet w rozumieniu niniejszego Regulaminu i korzystanie z których jest możliwe wyłącznie w celu w jakim zostały utworzone. Wejście do poszczególnych stref może odbywać się na analogicznych zasadach jak wejście do Klubu, a szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref mogą określać regulaminy korzystania z tych stref zamieszczone w tych strefach.

3. Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
 3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego zapisywane są na Koncie Klienta w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu lub Wejścia jednorazowego.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w klubie TEHO Sport. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 45 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 5. Umowa na zakup Karnetu na okres 28 dni zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony 28-tu dni, w razie zgłoszenia przez Klienta woli dalszego trwania Umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu (w tym również poprzez wyrażenie zgody na dokonywanie cyklicznych drogą elektroniczną). Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu posiadający aktywny karnet OPEN lub OPEN ON-LINE ma prawo zawiesić karnet na okres mniejszy lub równy 28 dni, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu w Panelu Klienta. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia wskazanego przez Klienta. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe.
 7. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubie TEHO Sport na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 8. Zawieszenie Karnetu, dotyczy wyłącznie Karnetów OPEN oraz OPEN ON-LINE  i jest możliwe w dowolnym momencie obowiązywania karnetu.
  1. Zawieszenie karnetu należy dokonać samodzielnie w Panelu Klienta, wybierając opcję „zawieś karnet”;
  2. Zawieszenie karnetu można dokonać na maksymalny okres 4 tygodni;
  3. Po upływie czterech tygodni karnet zostanie automatycznie odwieszony;
  4. Przysługuje prawo wcześniejszego odwieszenia karnetu logując się do Panelu Klienta i wybierając opcję „odwieś karnet” lub karnet zostanie odwieszony automatycznie po wejściu do klubu przez bramkę wejściową poprzez użycie karty klubowej lub odcisku palca;
  5. Koszt zawieszenia karnetu to 20,00 za każde zawieszenie.
 9. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 10. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
 11. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane w Portalu dla Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 12. Jeżeli Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Identyfikatora i Karty, nie posiada przy sobie Karty ani dokumentu tożsamości, nie może skorzystać z usług Klubu.
 13. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty lub systemy partnerskie wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty/systemy partnerskie i na zasadach wynikających z tych Umów.

 

31. Szczególne zasady korzystania z Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Klubu TEHO Sport zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w niniejszym paragrafie 31. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego paragrafu a treścią innych postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych jeśli:
 1. zaobserwował u siebie objawy choroby zakaźnej (w takim wypadku powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej);
 2. jest objęty kwarantanną lub izolacją;
 3. miał w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 4. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby, Klient powinien niezwłocznie opuścić Klub i jak najszybciej udać się transportem indywidualnym (własnym transportem Klienta lub transportem sanitarnym) do domu albo do oddziału zakaźnego placówki medycznej.
 5. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia w korzystaniu z Klubu, w formie np. wyłączenia lub ograniczenia pewnych sal, stref lub usług np. poprzez zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych lub innych. Ponadto w okresie tym w każdym Klubie będzie się również odbywać przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 6. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 mogą występować ograniczenia co do liczby Klientów mogących przebywać w Klubie lub danej sali lub strefie w jednym czasie i w takim wypadku decyduje kolejność przyjścia Klienta do Klubu. Wejście Klienta do Klubu może być tym samym związane z koniecznością oczekiwania. Oczekiwanie możliwe jest wyłącznie poza terenem Klubu z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 7. Przed wejściem do Klubu, jak również przed wejściem do danej sali lub strefy, Klient powinien każdorazowo zapoznać się z aktualnymi informacjami umieszczonymi każdorazowo w strefie wejściowej do Klubu lub tej sali lub strefy, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu. Klient powinien każdorazowo przestrzegać wszelkich wskazanych powyżej wymagań i zasad.
 8. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zasady wejść do Klubu wynikające z aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych mogą być odmienne aniżeli określone w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W szczególności w okresie tym wejście do Klubu może odbywać się np. każdorazowo z pomocą pracownika Klubu uprawnionego do weryfikacji tożsamości Klienta i bez dokonywania skanowania danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych Klienta.
 9. Przy stanowisku recepcji poza personelem Klubu może znajdować się tylko jedna osoba. Oczekiwanie na obsługę przy recepcji odbywa się z zachowaniem powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym z zachowaniem wymaganej odległości.
 10. Każdy Klient zobowiązany jest do jak najczęstszego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Klubie oraz dezynfekowania rąk, w tym w szczególności przed i po skorzystaniu z usług rekreacyjno-sportowych, przed i po treningu oraz przed i po skorzystaniu z toalety.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania odległości od innych osób zalecanej aktualnie przez uprawnione do tego organy. Klient nie może korzystać z określonego sprzętu do ćwiczeń, jeśli na urządzeniu obok ćwiczy już inny Klient.
 12. Każdy Klient zobowiązany jest przez cały czas korzystania z usług rekreacyjno-sportowych do posiadania przy sobie i używania własnego ręcznika. Klient może zakupić ręcznik w recepcji Klubu.
 13. Każdy Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania każdego urządzenia lub przyrządu do ćwiczeń zarówno bezpośrednio przed skorzystaniem z tego urządzenia lub przyrządu, jak i bezpośrednio po zakończeniu korzystania z niego.
 14. Właściciel zapewnia środki do dezynfekcji rąk, które są przeznaczone wyłącznie do tego celu. Właściciel zapewnia również środki do dezynfekcji przeznaczone do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu. Klient jest zobowiązany do dezynfekowania szafki w szatni, jak również poszczególnych urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu wyłącznie z wykorzystaniem środków do dezynfekcji dostarczonych przez Właściciela i umieszczonych w miejscach do tego wyznaczonych. Środki do dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu zostały zapewnione przez Właściciela z uwzględnieniem rodzaju materiałów, z jakich wykonano poszczególne urządzenia, przyrządy i inne wyposażenie Klubu i są odpowiednie do ich dezynfekcji. Zakazane jest dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem środków do dezynfekcji rąk. Dokonywanie dezynfekcji urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu z wykorzystaniem własnych środków Klienta lub z wykorzystaniem żelu do dezynfekcji rąk może prowadzić do uszkodzenia urządzeń, przyrządów i innego wyposażenia Klubu, za co odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
 15. Zaleca się korzystanie przez Klientów z własnych pomocy podczas ćwiczeń (typu maty). Klient jest zobowiązany sprawować osobistą pieczę nad swoimi rzeczami albo pozostawić je w szatni w zamkniętej szafce zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszego Regulaminu.
 16. Właściciel Klubu TEHO Sport informuje, że Klienci z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60-go roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu z Klubu w godzinach najmniej popularnych albo korzystaniu z Klubu po ustaniu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
 17. W wypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Klubu wynikających z niniejszego paragrafu, jak również z aktualnych wytycznych i informacjami umieszczonymi każdorazowo w Klubie, a dotyczącymi zasad ochrony przed zarażeniem, środków higieny osobistej, wymagań sanitarnych, zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z poszczególnych stref, urządzeń i wyposażenia Klubu oraz innych szczegółowych zasad korzystania z Klubu, personel Klubu jest uprawniony do upomnienia Klienta, a w wypadku niedostosowania się do w/w zasad również do poproszenia o opuszczenie Klubu. W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia w/w zasad lub postanowień niniejszego paragrafu, zastosowanie znajduje również § 7 ust. 5 Regulaminu.
 18. W celu umożliwienia CUBEE sp. z o.o. (Administrator) realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i ustalenia osób obecnych w klubie w czasie wystąpienia u innej osoby przebywającej w klubie niepokojących objawów chorobowych lub ustalenia osób, które miały kontakt z zakażonym lub chorym na COVID-19 i poinformowania o tym fakcie właściwych osób przez właściwego Inspektora Sanitarnego, dane osobowe klienta w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przetwarzane przez Administratora w ww. celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO przez okres 3 tygodni oraz udostępniane właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie. Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w § 10 Regulaminu.
 19. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 organy do tego upoważnione, w tym organy rządowe oraz organy inspekcji sanitarnej mogą wydawać i zmieniać szczegółowe, wiążące Właściciela i Klientów wytyczne, nakazy, zakazy i zalecenia, do których stosowania zobowiązany będzie Właściciel oraz Klienci, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 20. We wszelkich sprawach związanych z zasadami działania Klubu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 można kontaktować się z Właścicielem drogą mailową na adres mailowy: kontakt@tehosport.pl.

32. Szczególne zasady korzystania z Klubu związane ze zmianą systemu teleinformatycznego do obsługi Portalu dla Klientów

 1. W odniesieniu do zajęć zorganizowanych, odbywających się w okresie od dnia 1 września 2021r. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów bądź w recepcji Klubu na warunkach wynikających z § 4 ust. 19 niniejszego Regulaminu. za pośrednictwem Portalu dla Klientów w systemie teleinformatycznym Gym Manager dostępnym pod adresem: gymmanager.io

4 Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych organizowanych przez Właściciela, bądź kodów rabatowych po wypełnieniu formularzy rejestracyjnych z wykorzystaniem strony internetowej oraz po uzyskaniu Identyfikatora, Identyfikatora i Karty Klubu bądź na warunkach Ścieżki alternatywnej. Zastrzega się, że Klienci korzystający z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej mogą rozpocząć korzystanie z usług Klubu wyłącznie w godzinach obecności personelu Klubu. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków. Wejście do Klubu jest możliwe:

– w przypadku Klientów posiadających sam Identyfikator poprzez przyłożenie przez Klienta palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy bramce umożliwiającego odczytanie przez system Identyfikatora oraz przejście przez bramkę; albo

– w sytuacjach braku możliwości wejścia na podstawie samego Identyfikatora poprzez przyłożenie przez Klienta Karty Klubu i palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy bramce umożliwiającego odczytanie przez system przypisanego do tej Karty dodatkowo Identyfikatora oraz przejście przez bramkę; albo

Niedopuszczalnym jest przechodzenie przez bramkę przez więcej niż jedną osobę jednocześnie jak również wpuszczenie innych osób z wykorzystaniem własnego Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty.

W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane Klienta takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, datę urodzenia. Ponadto jeśli Klient nie korzysta ze Ścieżki alternatywnej Klub może przetwarzać dane biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w niniejszym punkcie.

2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się za pośrednictwem Portalu dla Klienta lub w recepcji Klubu z zastrzeżeniem odmienności dotyczących Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej.

3.Godziny otwarcia placówek podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubach.

4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu lub danej Placówki Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.

5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

6. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

7. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.

8. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.

9. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.

10. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.

11. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku nieposiadania przez opiekuna Karnetu ani Wejścia jednorazowego bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać z Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.

12. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.

13. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.

14. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 28 dni z usług oferowanych przez klub Teho Sport zgodnie z aktualną ofertą Klubów zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.

15. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu opłaty za Wejście jednorazowe. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.

16. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po założeniu Konta w Portalu dla Klientów i przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

17. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone rejestracją wizyty weryfikacją Klienta w recepcji Klubu z dokumentem tożsamości.

18. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć (od godziny odpowiadającej godzinie, o której rozpoczynają się dane zajęcia), chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Zajęcia zorganizowane mogą odbywać się również w formie zajęć outdoorowych i wówczas odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. Do innych zajęć, treningów i atrakcji w Klubie postanowienia Regulaminu dotyczące zajęć zorganizowanych stosuje się odpowiednio.

19. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.

20. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

21. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.

22. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do wpisania Klienta na czarną listę. Jeśli klient zostanie wpisany na czarną listę nie ma możliwości brania udziału w zajęciach zorganizowanych przez kolejne 7 dni. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów) lub w recepcji klubu.

23. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Tabata, Zumba itp.) w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.

24. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.

25. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć zorganizowanych wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.

26. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.

27. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu lub e-papierosów, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.

28. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Managera Klubu.

29. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.

30. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.

31. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu lub regulaminu danej strefy, określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi lub wnoszące na teren Klubu rzeczy wielkogabarytowe lub pojazdy (w szczególności rowery, hulajnogi) będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.

32. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Osoby prowadzące treningi personalne bez zawarcia umowy z Właścicielem będą poproszone o opuszczenie Klubu.

33. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.

34. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

5 Zasady korzystania z szatni

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kartę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami, torbami, torebkami, workoplecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na karty. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu opróżnić szafkę ze swoich rzeczy.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub terenie Klubu.
 5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 1. Cennik usług świadczonych w poszczególnych placówkach Klubu dostępny jest w recepcji placówek Klubu oraz na Stronie internetowej.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 28 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 28 dni lub ich wielokrotności (tj. 28 dni, 56 dni, 84 dni itp.).
 4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu na podstawie Wejścia jednorazowego ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry za pośrednictwem Portalu dla Klientów (po uprzednim założeniu Konta Klienta) lub w recepcji Klubu.
 5. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela, tj. bezgotówkowo za pomocą Portalu dla Klientów, bezgotówkowo lub gotówkowo w recepcji Klubu.

7 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 28 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubów. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej.
 2. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności Karnetu, opłaci karnet, utrzyma ciągłość Członkostwa w Klubie. W takim przypadku wykupiony nowy Karnet jest aktywny od dnia następującego po ostatnim dniu aktywności poprzedniego Karnetu.
 3. Jeżeli Klient w terminie 14-tu dni od zakończenia okresu aktywności karnetu, nie opłaci karnetu zakupionego przez Portal dla Klientów, w przypadku chęci ponownego zakupu Karnetu będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty administracyjnej oraz opłacenia karnetu zgodnie z cennikiem TEHO Sport.
 4. Każde kolejne przerwanie ciągłości karnetu zakupionego przez Portal dla Klientów skutkuje koniecznością wniesienia Opłaty administracyjnej.
 5. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

8 Odpowiedzialność za szkodę

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: 36-001 Trzebownisko 928B, ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

9 Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu lub na koniec terminu ważności Wejścia jednorazowego, poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka CUBEE Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebownisku, Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506865, NIP: 5170364092, REGON: 181031537 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kontakt@tehosport.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii)w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 6. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody naużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 10. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
 12. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubie TEHO Sport.
 2. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą formularza uwag dostępnego w recepcji Klubu w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówce Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: kontakt@tehosport.pl.
 3. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;
 • skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 1. Właściciel informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie https://www.wiih.rzeszow.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:
 • zawarcia Umowy na odległość pierwszego Karnetu w ramach Umowy w terminie czternastu dni od daty jego zakupu,
 • zakupu na odległość Wejścia jednorazowego w terminie czternastu dni od daty jego zakupu z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy zakupu Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko bądź w formie fotokopii lub skanu w drodze korespondencji elektronicznej na adres kontakt@tehosport.pl.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 3. Postanowienia ust. 9-10 niniejszego paragrafu odnoszące się do Klienta będącego konsumentem znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klienta faktura przesyłana jest na adres e-mail Klienta podany w Umowie.
 2. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko ;
 • poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@tehosport.pl.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie

 

CUBEE sp. z o.o.

Trzebownisko 928B

36-001 Trzebownisko

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

 

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko),  zam. ………………………………………………………………………………….. (adres), e-mail ……………………………………………………………….. oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikającej z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu lub Wejścia jednorazowego do klubu TEHO Sport.

 

……………………………………….

Data

 

……………………………………….

Podpis Klienta