Skip to main content

(obowiązuje od 1 WRZEŚNIA 2021r.)

 

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sieci klubu TEHO Sport poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.tehosport.pl oraz adresem: tehosport.gymmanager.io udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów.

1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub– klub TEHO Sport
 2. Członek Klubu– osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubu TEHO Sport oraz wykupiła karnet.
 3. Karta/Karta klubowa – karta wydawana od dnia 1 września 2021r. wyłącznie Klientom, którzy przy lub po zakupie Karnetu z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora (który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu).W oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klubu
 4. Identyfikator – umożliwiający wejście do Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny klubu TEHO Sport Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 6. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 7. Usługobiorca – Nowy Klient, Klient lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
 8. Umowa– Umowa o korzystanie z usług sieci klubu TEHO Sport, na warunkach wynikających z Regulaminu sieci Klubów oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 9. Karnet – Karnet OPEN, Karnet OPEN ON-LINE, Karnet FITNESS&CROSS, Karnet SIŁOWNIA&CROSS, Karnet 4 WEJŚCIA TEHO SPORT, Karnet 8 WEJŚĆ TEHO SPORT, Karnet Poranny, Karnet Uczeń/Student, Wejście jednorazowe
  1. Karnet OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni. Karnet OPEN może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez klub TEHO Sport.
  1. Karnet OPEN ON-LINE – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni. Karnet OPEN ON-LINE może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez klub TEHO Sport wyłącznie za pośrednictwem Panelu Klienta.
 1. Karnet FITNESS&CROSS – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do strefy CROSS Klubu przez okres 28 dni. Karnet FITNESS&CROSS może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Klub TEHO
 2. Karnet SIŁOWNIA&CROSS – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z siłowni oraz strefy CROSS Klubu przez okres 28 dni. Karnet SIŁOWNIA&CROSS może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Klub TEHO
 3. Karnet 4 WEJŚCIA TEHO SPORT – abonament 4 wejść do Klubu uprawniający do korzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni. Karnet 4 WEJŚCIA TEHO SPORT może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez klub TEHO Sport.
 4. Karnet 8 WEJŚĆ TEHO SPORT – abonament 8 wejść do Klubu uprawniający do korzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 28 dni. Karnet 8 WEJŚĆ TEHO SPORT może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez klub TEHO Sport.
 5. Karnet Poranny – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wyznaczonych stref lub innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu przez okres 28 dni, z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu jednak nie później niż przed godziną 14:30. Karnet Poranny może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Klub TEHO
 6. Karnet Uczeń/Student – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z wyznaczonych stref lub innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu przez okres 28 dni. Karnet Uczeń/Student przeznaczony jest dla uczniów oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Zakup karnetu Uczeń/Student wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego prawo do jego nabycia (ważna legitymacja szkolna lub studencka).
 7. Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie jednego Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu.
 1. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu OPEN online na okres 28 dni lub ich wielokrotność w wysokości 30,00 zł brutto.
 2. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient lub Klient, który był wcześniej uprawniony do korzystania z usług na podstawie systemów partnerskich w związku z przypisaniem członkostwa w klubie TEHO Sport w wysokości 59,00 zł brutto. W ramach opłaty aktywacyjnej Właściciel Klubów może wydać kartę klubową.
 3. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubu TEHO Sport w formie Karnetu maksymalnie jednorazowo na okres 3 dni w ciągu trwania jednego okresu rozliczeniowego (28dni).
 4. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, manager Klubu.
 5. Usługodawca – spółka CUBEE Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebownisku, Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506865, NIP: 5170364092, REGON: 181031537.
 6. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się osób.
 7. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: tehosport.pl.
 8. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, kar umownych, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.
 9. Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu;
 10. Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez klub TEHO Sport usług.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Klubu TEHO Sport.
 12. Ścieżka alternatywna – uzyskanie prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub z pominięciem przekazania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych przez Klienta. Skorzystanie z usług oferowanych przez Klub na warunkach Ścieżki alternatywnej możliwe jest wyłącznie podczas obecności personelu Klubu oraz po uprzedniej, każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta przez personel Klubu, bez konieczności posiadania Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin Klubu jest udostępniony za pośrednictwem Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.
 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Klubu TEHO Sport zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług drogą elektroniczną będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w §31Regulaminu Klubu TEHO Sport. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a treścią §31 Regulaminu Klubu TEHO Sport, w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 stosuje się postanowienia §31 Regulaminu Klubu TEHO Sport.

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego Kluby, profil działalności, formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów oraz udostępnia telefoniczną infolinię.
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub.
 3. Z zastrzeżeniem wyłączeń lub ograniczeń przewidzianych dla Klientów chcących korzystać lub korzystających ze Ścieżki alternatywnej, Portal dla Klientów ma na celu umożliwienia rejestracji Nowych Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup, zakup Wejścia jednorazowego), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Kluby usługami, dokonywania płatności kar umownych, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności.
 4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy lub Portalu dla Klientów.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej oraz Portalu dla Klienta Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 • połączenie z siecią Internet;
 • System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
 • przeglądarką w stabilnej wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 1. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej oraz Portalu dla Klienta i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności przy wykorzystaniu Portalu dla Klienta.

5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej lub Portalu dla Klientów.
 2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.

 

6. ZASADY ogólne KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA

 1. Portal dla Klientów dostępny za pośrednictwem strony internetowej składa się z następujących funkcjonalności:
 • rejestracyjnej służącej do rejestracji Klientów i Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;
 • do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 • Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów i Wejść jednorazowych, przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;
 • Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe: numer telefonu, adres zamieszkania, dane do faktury, dane karty w dopuszczalnym warunkami danej oferty zakresie, hasło, zdjęcie profilowe, przedłużać, zakańczać Karnety, uiszczać kary umowne;
 • Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z wyłączeniem pierwszego karnetu Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej oraz z wyłączeniem Wejścia jednorazowego Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej,
 1. Założenie Konta Klienta dla osób korzystających z kart programów partnerskich odbywa się za pośrednictwem Portalu dla Klientów, gdzie Klient podaje wymagane dane oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na warunkach wynikających ze współpracy właściciela Klubów z danym programem partnerskim.
 2. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie. Klient może w każdym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta poprzez złożenie żądania jego usunięcia, w takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte na koniec aktywności Karnetu lub na koniec terminu ważności Wejścia jednorazowego, a w przypadku braku aktywnego Karnetu lub ważnego Wejścia jednorazowego – niezwłocznie.
 3. Odmowa akceptacji niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie Klubu TEHO Sport, a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu Klubu TEHO Sport lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń, o których mowa w §6a ust. 1 i 2 lub §6b ust. 3 – 5 niniejszego Regulaminu lub podania nieprawdziwych lub niepełnych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.
 4. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta w następujących przypadkach:
 • Klientowi, który nie zakupił Karnetu ani Wejścia jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klientów w okresie ostatnich 5 lata liczonych od końca roku, w którym ostatni raz kupił Karnet lub Wejście jednorazowe za pośrednictwem Portalu dla Klientów;
 • Klientowi, który nigdy nie zakupił Karnetu ani Wejścia jednorazowego za pośrednictwem Portalu dla Klientów, a posiada Konto Klienta, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat nie skorzystał z usług Klubu poprzez wejście do niego.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Konto Klienta ulega usunięciu.

 1. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Portalu dla Klienta, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
 2. Zasady składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez sieć Klubów określa Regulamin klubu TEHO

6a. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

 1. W Portalu dla Klientów za pośrednictwem strony internetowej założenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Klient lub Nowy Klient chcąc założyć Konto z pomocą strony internetowej powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając pola odpowiednio opisane w Portalu dla Klientów. Następnie Klient lub Nowy Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód. Portal dla Klientów wskazuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez klub TEHO Sport. Klient lub Nowy Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym pełne i prawdziwe dane. W trakcie procesu rejestracji Klient lub Nowy Klient otrzymuje na podany numer telefonu w formie wiadomości SMS-owej jednorazowy kod PIN, który należy podać w trakcie procesu rejestracji.
 2. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe tylko w recepcji Klubu oraz po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu TEHO Sport prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego (zgodnego ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu). W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe Opiekuna Prawnego w zakresie określonym w tym formularzu.
 3. Na wskazany przez Klienta lub Nowego Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z prośbą o aktywowanie Konta. Aktywacji Konta dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj moje konto”.
 4. W celu zalogowania się do Portalu dla Klientów za pośrednictwem strony internetowej należy w odpowiednich polach rejestracyjnych podać adres e-mail podany przy rejestracji i zakładaniu Konta oraz wpisać podane podczas rejestracji hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
 5. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego. Zakończenie korzystania z Portalu następuje poprzez wylogowanie.
 6. Klient lub Nowy Klient w trakcie rejestracji z wykorzystaniem strony internetowej nie ma możliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i uzyskania Identyfikatora. Chcąc korzystać z usług Klubu w oparciu o sam Identyfikator lub Kartę Klubu i Identyfikator, Klient lub Nowy Klient powinien udać się do Placówki Klubu i zakończyć proces rejestracji w recepcji Klubu. W przypadku Klienta lub Nowego Klienta, który wyraził zgodę na przepisanie mu samego Identyfikatora lub który posiada Kartę Klubu i Identyfikator, Klient ten winien wykonać skan wzoru wybranych punktów wzoru biometrycznego palca w celu nadania Identyfikatora. Do przebiegu procedury opisanej w niniejszym ustępie odpowiednie zastosowanie znajduje §6b ust. 6 – 8 niniejszego Regulaminu. Zmiana przypisanego przez Klienta Identyfikatora jest możliwa wyłącznie w recepcji Klubu.
 7. Klub informuje, że ze względów technicznych m.in. w przypadku wystąpienia trwałej niemożliwości wykonania skanu wzoru biometrycznego palca i otrzymania Identyfikatora, jak również możliwości jego odczytania przy wejściu do Klubu, a ponadto w przypadku braku możliwości skorzystania z wejścia do Klubu z wykorzystaniem Karty Klubu i przypisanego do niego dodatkowo Identyfikatora, uzyskanie statusu Klienta będzie możliwe wyłącznie na warunkach Ścieżki alternatywnej. W przypadku wystąpienia tego typu ograniczeń i nie skorzystania z opcji Ścieżki alternatywnej osoba, która wykupiła uprzednio Karnet lub Wejście jednorazowe otrzyma zwrot uiszczonej ceny za Karnet lub Wejście jednorazowe. W celu uzyskania zwrotu tych należności osoba powinna skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poinformować o tych okolicznościach.
 8. Klient korzystający ze Ścieżki alternatywnej przy każdej wizycie będzie zobowiązany do rejestracji wizyty weryfikacji swojej tożsamości przez personel Klubu. Zasady opisane w niniejszym ustępie mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany sposobu wejścia do Klubu przez Klienta.

6b. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU ZA POŚREDNICTWEM KIOSKU

  1. Korzystanie z Kiosku jest możliwe tylko w placówkach Klubów lub w innych miejscach wskazanych przez Klub.
  2. Kiosk umożliwia zarządzanie Kontem i zakup Karnetu lub zakup Wejścia jednorazowego.
  3. Założenie Konta z wykorzystaniem Kiosku następuje po naciśnięciu przycisku „Załóż Konto” oraz po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego poprzez Kiosk. Klient lub Nowy Klient chcąc założyć Konto powinien wskazać określone w formularzu dane osobowe wypełniając odpowiednio opisane w nim pola. Klient lub Nowy Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
  4. Założenie Konta przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 powyżej oraz dostarczeniu do Placówki Klubu TEHO Sport oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oraz złożeniu podczas rejestracji z wykorzystaniem Kiosku oświadczenia o dostarczeniu tego dokumentu do Placówki Klubu. W formularzu rejestracyjnym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia podaje dane kontaktowe przedstawiciela ustawowego.
  5. Treści odpowiednich zgód zostaną wyświetlone w Kiosku. Kiosk wskazuje i informuje, które zgody są wymagane do świadczenia usług przez Klub.
  6. Po wyrażeniu niezbędnych zgód i naciśnięciu przycisku „Dalej” na adres e-mail Klienta podany przez Klienta w procesie rejestracji zostanie przesłana wiadomość z jednorazowym kodem PIN, który należy wprowadzić do Kiosku w odpowiednim polu formularza. Po wprowadzeniu przesłanego kodu PIN należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam”.
  7. Po potwierdzeniu jednorazowego kodu PIN zostanie wyświetlona informacja o prawidłowym sposobie przyłożenia palca do czytnika wzoru biometrycznego.
  8. Następnie Klient lub Nowy Klient chcąc uzyskać Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu powinien przyłożyć palec do czytnika wzoru biometrycznego. Po prawidłowym zeskanowaniu wzoru biometrycznego palca i nadaniu Identyfikatora zostanie wyświetlona oferta. W przypadku niemożliwości uzyskania w sposób określony w zdaniu poprzedni Identyfikatora, który samodzielnie umożliwi wejście do Klubu, Klient lub Nowy Klient będzie mógł podjąć próbę rejestracji z wykorzystaniem Karty Klubu. Rejestracja z wykorzystaniem Karty Klubu polega na przypisaniu do Karty Klubu dodatkowo Identyfikatora z wykorzystaniem Kiosku i zakupie tej Karty Klubu przez Klienta. Sprzedaż Karty Klubu i rejestracja Klienta odbywa się na recepcji Klubu. Po zalogowaniu do Konta Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, skąd może zarządzać swoim Kontem oraz dokonywać zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego. Zakończenie korzystania z Kiosku następuje poprzez wylogowanie.
  9. Do dokończenia rejestracji na warunkach Ścieżki alternatywnej nie jest konieczne uzyskanie Identyfikatora. Klient chcący skorzystać z usług Klubu w oparciu o Karnet lub Wejście jednorazowe na zasadach Ścieżki alternatywnej, po dokonaniu rejestracji swojej wizyty na Kiosku winien każdorazowo przy wejściu przejść weryfikację poprzez okazanie dokumentu tożsamości personelowi Klubu.
  10. W przypadku zmiany przez Klienta sposobu wejścia do Klubu w trakcie okresu obowiązywania Karnetu może zostać naliczona opłata dodatkowa w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) brutto.

6c. ZASADY REJESTRACJI I ADMINISTROWANIA KARTĄ PŁATNICZĄ

 1. W czasie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Konta Klient może nieodpłatnie zarejestrować z pomocą Konta kartę płatniczą. Rejestracja karty płatniczej następuje wyłącznie w celu dokonywania zakupów w Portalu dla Klientów przy udziale Operatora Systemu Płatności bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty.
 2. W celu rejestracji karty płatniczej z pomocą Konta Klient, w ramach procesu zakupowego, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane posiadanej karty płatniczej (16-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz wyrazić zgodę na jej rejestrację. Rejestracja karty płatniczej następuje również w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na automatyczne płatności cykliczne, które pobierane będą do czasu wycofania zgody na płatności cykliczne, upływu okresu ważności karty lub usunięcia karty zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem odmiennych warunków promocyjnych.
 3. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje przekazaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej do dostawcy systemu płatności, z którym Właściciel Klubu zawarł umowę o obsługę kart płatniczych i umożliwia ich wykorzystywanie przy kolejnych płatnościach.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych własnej karty płatniczej i odpowiada za zapewnienie kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych na Koncie w ramach rejestracji karty płatniczej, a w przypadku zmiany danych, w celu skorzystania z możliwości dokonywania zakupów w Aplikacji online bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty, zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 5. Klient może zarejestrować na Koncie nieograniczoną liczbę kart płatniczych i może nimi zarządzać poprzez ich usuwanie w każdym czasie po zalogowaniu na Konto, z zastrzeżeniem odmiennych warunków promocyjnych.
 6. Klient zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania zasad posługiwania się karta płatniczą ustalonych z jej wydawcą, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku utraty karty, jak i w zakresie bezpieczeństwa;
 2. bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatnicza na Koncie Klienta oraz niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Klienta wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.

 

6d. ZASADY KORZYSTANIA Z FORMULARZY DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. W ramach Strony internetowej Usługodawca udostępnia formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacyjny oraz zgłoszenia szkody.
 2. W celu zapisu do newsletteru, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu dostępnym na Stronie internetowej swój adres poczty elektronicznej, na który to adres e-mail Usługodawca będzie przesyłał wiadomości zawierające informację handlową dotyczące oferty Usługodawcy, akcjach promocyjnych, konkursów. Z otrzymywania newsletteru Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie.
 3. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza informacje o prowadzonych rekrutacjach na wskazane stanowiska pracy oraz umożliwia składanie aplikacji. W celu złożenia aplikacji w ramach wybranej przez Usługobiorcę oferty pracy, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane oraz załączyć CV oraz list motywacyjny, a ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz wysłać aplikację.
 4. Usługodawca może zaoferować, wedle własnego uznania, jednorazową, dodatkową usługę, skorzystanie z której będzie możliwe po uprzednim zapisaniu się przez osobę, do której oferta ta zostanie skierowana, z wykorzystaniem formularza zapisów na usługi dodatkowe. Po wypełnieniu i przesłaniu przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim takiego formularza zapisanie się przez nią na usługę dodatkową zostanie potwierdzone w formie mailowej bądź telefonicznej.
 5. Usługodawca na Stronie internetowej zamieszcza formularz zgłoszenia reklamacji oraz formularz zgłoszenia szkody. W celu zgłoszenia reklamacji bądź zgłoszenia szkody, Usługobiorca winien podać we właściwym formularzu wymagane dane, a następnie wysłać zgłoszenie. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się na zasadach określonych w §9 Regulaminu.

8. BIURO OBSŁUGI KLIENTA – KONTAKT TELEFONICZNY

 1. Usługodawca zapewnia udzielanie informacji o Klubach i zasadach korzystania i świadczenia usług w Klubach w drodze kontaktu telefonicznego z konsultantami Biura Obsługi Klienta. Celem uniknięcia wątpliwości Klub informuje, że za pośrednictwem kontaktu telefonicznego nie dokonuje się zapisów na Zajęcia zorganizowane, sprzedaży Karnetów, Wejść jednorazowych ani innych usług, nie rozpatruje reklamacji i skarg, a ponadto ze względów zapewniania zasad weryfikacji Klientów nie przyjmuje oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu albo rozwiązaniu oraz oświadczeń w przedmiocie wycofania udzielonych zgód.
 2. Informacje o godzinach pracy Biura Obsługi Klienta oraz numerze kontaktowym zamieszczone zostały na Stronie internetowej.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej bądź poprzez przesłanie listem na adres: TEHO Sport, Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres kontakt@tehosport.pl.
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 4. Informacje na temat pozasądowych metod rozstrzygania sporów zawiera Regulamin Klubu TEHO Sport.

10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi w formie Portalu dla Klientów następuje ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu lub na koniec ważności Wejścia jednorazowego) poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany Regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest CUBEE Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebownisku, Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506865, NIP: 5170364092, REGON: 181031537 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: kontakt@tehosport.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii)w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody naużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej).

12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej lub Portalu dla Klientów z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
 3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Trzebownisko 928b, 36-001 Trzebownisko;
 • poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@tehosport.pl

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Ja, niżej podpisany/a legitymujący/a się dowodem osobistym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (seria/nr)

 

Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego syna/córki

…………………………………………………………………………………………………………………………….  lat ………………………..

imię i nazwisko

 

do Klubu TEHO Sport.

Tym samym oświadczam, że:

 

 1. wyrażenie zgody na uczęszczanie i przystąpienie do Klubu jest równoznaczne z tym, że jestem w pełni odpowiedzialny za mojego/ją syna/córkę za wszelkie szkody jakie powstaną z winy mojego syna/córki;
 2. Mój syn/córka przygotowany/a jest do samodzielnego korzystania z infrastruktury Klubu, tj. urządzeń i sprzętu siłowni;
 3. Stan zdrowia mojego syna/córki jest pozwala na korzystanie z usług Klubu i nie istnieją do tego żadne przeciwwskazania.

 

…………………………………………………………. ………………………………………………………….
data podpis rodzica/opiekuna

 

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka podanych w niniejszym oświadczeniu przez  CUBEE Sp. z o.o. Trzebownisko 928B, 36-001 Trzebownisko, dla celów związanych z przystąpieniem mojego syna/córki do ww. Klubu.

 

…………………………………………………………. ………………………………………………………….
data podpis rodzica/opiekuna

 

*niewyrażenie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa syna/córki w zajęciach Klubu i nieprzystąpieniem do Klubu.